مشکل دامن گیر سازمان ها، مقاومت در برابر تغییر

آنچه در این پست میخوانید

امروزه یکی از مسائل بزرگی که سازمان­ها با آن روبه ­رو هستند مقاومت در برابر تغییر است که در مسیر اجرای تغییرات سازمانی مشکل آفرین میشود. تغییرات در هر زمینه­ایی به محض پیدایش مورد استقبال فراگیر و همه جانبه قرار نمیگیرد و مقاومت در برابر آنها صرف نظر از شدت و ضعف آن طبیعی است. از آنجایی که افراد از قبل با روشهایی برای انجام کارها آشنا شده­اند که به نظر آنها برای انجام امور بسیار مناسب هستند، اعمال تغییرات را به سادگی نمیپذیرند؛ چرا که تغییر افراد را ناچار به یادگیری مجدد و احیاناً جابه­جایی شغلی خواهد کرد که این موارد برای آنها ناگوار است و موجب مقاومت آنها خواهد شد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین ارکان و منابع سازمان، منابع انسانی آن است، نقش کارکنان سازمان در حمایت از تغییرات سازمانی پررنگ­تر از گذشته شده است. کارکنان به عنوان بخش اساسی سازمان که بیشترین سروکار را با تغییر خواهند داشت، الگوهای رفتاری متفاوتی را در مقابل این تغییرات از خود نشان میدهند و سازمانها نیز برای رسیدن به یک تغییر موفق باید به رفتارهای کارکنان دقت و توجه نموده و با واکنش مناسب در برابر آن، زمینه­ی انجام تغییر اثربخش را فراهم آورند. از طرفی بدبینی کارکنان نیز از موضوعات رفتاری است که آثار مهمی بر سازمان دارد زیرا باعث میشود کارکنان به سازمان، شغل، عقاید، احساسات و رفتارهای خود، نگرشی منفی داشته و برای تغییرات پیش روی سازمان نقشی مخرب را ایفا نمایند. درک اجزای رفتاری و محرک بدبینی سازمانی و ارتباط بین آنها و سایر مفاهیم سازمانی در کاهش بدبینی به سازمانها کمک شایانی خواهد نمود، در این راستا تحقیق خود را تحت عنوان “تاثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات” با پرداختن به موضوعاتی از قبیل بدبینی سازمانی، ابعاد و رویکردهای آن، تاثیرات بدبینی سازمانی بر مقاومت کارکنان نسبت به تغییرات و …، انجام داده­ام.

در بیان خلاصه ای از تحقیق خود اینگونه بیان می­دارم که مقاومت کارکنان در برابر تغییر­، موضوع پیچیده ایی است که مدیران در تمام سازمانها با آن مواجه اند. فرآیند تغییر همیشه وجود دارد و مقاومت کارکنان به عنوان یکی از عوامل مهم شکست بسیاری از تلاشها به شمار میرود. در بسیاری از مواقع، انتظار میرود منابع زیادی توسط سازمانها برای تطبیق دادن کارکنان و دستیابی آنان به اهداف سازمان با روشهای جدید صرف شود. فرآیند مدیریت تغییر تشکیل شده است از مورد قبول قرار دادن تغییر توسط کسانی که در این فرآیند دخیل هستند و یا از آن تأثیر میپذیرند، و به عبارت ساده­تر مدیریت کردن آنها. از آنجایی که افراد با یکدیگر تفاوت دارند، درک آنها و دلایلشان برای مقاومت متفاوت است. در نتیجه پژوهشگران تنها میتوانند در زمینه ی مواجه و حذف مقاومت در سازمان تئوری پردازی کنند، اما در نهایت تنها راه مواجه اثر بخش با مقاومت، درک شرایط ویژه ایی است که در افراد باعث مقاومت های خاصی میشود. چیزی که به عنوان مقاومت مطرح میشود در واقع فقط بی­میلی است. مقاومت به طور کلی منفی نبوده به ویژه زمانی که یک تغییر اساسا برای سازمان مفید نباشد. سازمان­ها معمولا با دو نوع تغییر روبه رو هستند. گروه اول: تغییرات برنامه ریزی نشده که ناشی از عوامل خارجی و خارج از کنترل مدیران است. عواملی مانند قوانین و مقررات دولتی و تهدید از سوی رقبا یا فناوری جدید. گروه دوم: تغییرات برنامه ریزی شده­ایی هستند که مدیران آگاهانه و هدفمند برای مقابله با موانع و چالشهای محیط در سازمان ایجاد میکنند. مانند تغییر در ساختار، راهبرد و یا فرایندهای سازمانی. منشأ مقاومت در برابر این تغییرات در اغلب موارد، بی توجهی به ویژگیهای اجتماعی تغییر است. مدیران آن قدر درگیر بعد فنی تغییر میشوند که ابعاد اجتماعی آن را از نظر دور می­دارند و گاه اصلا کارکنان به خصوص کارکنان تولید را در سازمان به عنوان متخصص به رسمیت نمیشناسند و توانمندی­ها و قابلیت­های آنها را نادیده میگیرند. کارکنان به شکلهای مختلفی در برابر تغییرات عکس­العمل نشان میدهند. برای بعضی از کارکنان تغییر خوشایند، جدید و هیجان­آور است و از آن استقبال میکنند. گروهی دیگر کمی محتاط­تر عمل میکنند و سعی دارند که پیش از مبادرت به تغییر آن را بی­آزمایند. برای گروهی دیگر نیز، تغییر ممکن است ارزشها و ادراکات تثبیت شده­ی آنها را مورد تهدید قرار دهد و به همین دلیل تغییر برای آنها نگران کننده است و آنها در مقابل آن مقاومت میکنند. سازمانها برای رسیدن به یک تغییر موفق باید به رفتارهای کارکنان دقت و توجه نموده و با واکنش مناسب در برابر آن زمینه­ای را ایجاد کنند تا تغییری اثربخش را در سازمان شاهد باشند. پدیده­ی مقاومت افراد لزوماً مقاومت در برابر از دست دادن چیزهای با ارزش طی فرایند تغییر است؛ چراکه تغییر به نوبه­ی خود تهدید کننده است و به همین دلیل افراد میخواهند در وضعیت قبلی خود باقی بمانند و عموماً افرادی که برای پشتیبانی از استقلال­شان تلاش میکنند در برابر افرادی که اختیار کنترل اعمال آنها را در دست دارند مقاومت میکنند. مقاومت کارکنان در برابر تغییر به شکلهای متنوعی در سازمان خودش را نشان می­دهد مانند آهسته تر کردن روند کار، استعفای کارکنان، روحیه­ی ضعیف، دشمنی و خصومت شخصی، عدم همکاری و نظایر این­ها، نشانه­هایی از پدیده­ی مقاومت در برابر تغییر محسوب میشوند. هنگامی که کارکنان احساس کنند که قدرتی برای تأثیر در آینده­ی سازمان ندارند، واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. این مقاومت ممکن است ناشی از عوامل فردی و گروهی، عوامل شخصیتی، انسجام گروهی، هنجارهای اجتماعی، عدم مشارکت در تصمیم گیری و نیز عوامل سازمانی مانند چالش­های حفظ وضع موجود و حجم کار باشد.

در این راستا بدبینی سازمانی نیز حالتی است که منجر به شک کردن به موفقیت تغییرات در سازمان میگردد، و با این اعتقاد که نهادهای مشاور ناشایسته، کاهل و یا هر دو هستند صورت میگیرد. بنابراین رفتاری یاد گرفته شده است که منجر به ایجاد دیدی بدبینانه در مورد تغییر میگردد و موجب فقدان انگیزه یا توانایی در افراد مسئول برای انجام مؤثر تغییر میشود. بدبینی ممکن است درباره­ی یک مدیر به صورت کلی و یا درباره­ی نیت مدیران ارشد یک سازمان در اجرای اقدام­ها و تغییرهای سازمانی باشد. اینکه آیا مدیران باید نگران و مراقب بدبینی باشند یا در تلاش به عکس­العمل نشان دادن به بدبینی باشند یا نه، تا حدودی بستگی به این دارد که آیا تغییرات تاثیرات منفی بر کارکنان یا سازمان آنها دارد یا نه. بدبینی، با پیامدهای منفی برای کارکنان مرتبط است. کارکنان بدبین دامنه­ایی از احساسات و عواطف منفی را تجربه میکنند که شامل ناراحتی، تنفر و حتی شرمندگی در هنگامی ­است که به سازمانشان فکر میکنند. بدبینی ممکن است برای کارکنانی که نمیتوانند از افرادی که صداقت ندارند مزیت و منفعت کسب کنند مفید باشد. این تاثیرات میتواند در محیط امروزی که سازمانها نیازمند تغییر سریع هستند و نیاز به تلاش مازاد و اشتیاق کارکنانشان دارند، خیلی حیاتی باشد. بدبینی سازمانی دارای سه بعد نگرشی منفیست شامل اعتقاد به عدم یکپارچگی سازمان و غیر قابل اعتماد بودن آن، و احساس منفی نسبت به آن و گرایش به رفتار انتقادی نسبت به سازمان. یعنی بدبینی سازمانی نگرشی است متشکل از باور، احساس و رفتار. برخی از عواملی که می­تواند بدبینی سازمانی را در کارکنان کاهش دهد عبارتند از: ۱-مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری­های سازمان که باعث افزایش تعهد آنان نیز می­گردد. ۲-اعتقاد به مدیریت ارشد که به منظور انتظار یا میل رفتاری کارکنان به اقدام بر مینای گفتار، کردار یا تصمیم­های مدیریت ارشد که باید در وضعیت اطمینان و اعتماد کامل بوده باشد. ۳-حمایت اجتماعی که بیانگر حمایت همکاران، زیردستان و مدیران بالادستی بوده و عاملی مهم در افزایش تعهد سازمانی بوده و بر نیت کارکنان به ترک سازمان و انجام تغییرات سازمانی تاثیردارد. ۴- ارائه اطلاعات عالی و باکیفیت درباره تغییرات به کارکنان نیز روی بدبینی آنان تاثیر عکس دارد.

بدبینی و مقاومت در برابر تغییر دو مفهوم متمایز از هم هستند. کلید تمایز بین مقاومت در برابر تغییر و بدبینی نسبت به آن در چگونگی درک تغییر توسط افراد مقاومت کننده در برابر آن و افراد بدبین، و بررسی ماهیت این دو مفهوم است. افرادی که در برابر تغییر مقاومت میکنند حفظ موقعیت فعلی را ترجیح میدهند، در حالی که افراد بدبین یاد گرفته­اند با عدم اطمینان زندگی کنند. عامل دیگر متمایز کننده­ی این دو مفهوم، ماهیت گسترده­تر مقاومت در برابر تغییر است. در حالی که مقاومت در برابر تغییر و بدبینی، متشکل از عناصر نگرشی بسیاری مثل بی اعتمادی است. مقاومت در برابر تغییر پاسخ­های عاطفی و رفتاری را ادغام میکند، بنابراین بدبینی به عنوان یک واکنش عاطفی به تغییر نگاه میشود و به اندازه­ی مقاومت در برابر تغییر گسترده نیست. پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که بدبینی سازمانی بر مقاومت کارکنان در انجام تغییرات اثر دارد، و در واقع یکی از پیامدهای آن است. هر چقدر بدبینی کارکنان کمتر باشد در برابر انجام تغییرات مقاومت نمیکنند و حتی مشارکت آنها بیشتر هم خواهد شد

در بیانی کلی از نتایج به دست آمده از تحقیق خود اینگونه بیان می­کنم که بدبینی سازمان باعث ایجاد فاصله­ی روانی بین کارکنان و سازمان شده و بر رضایت شغلی هم تأثیر دارد.  بدبینی میتواند به شکلی، مقاومت در مقابل اجرای تغییر نیز تعریف شود.. اگر کارکنان بدبین نباشند احساس تعلق بیشتری به سازمان دارند، به اهداف سازمان تعهد داشته و در نتیجه احتمال انجام رفتارهای فرانقشی در آنها بیشتر میشود. کارکنان متخصص و ماهر کمتر به فکر ترک سازمان می­ا­­فتند و هزینه­های سنگین جابه­جایی را به سازمان تحمیل نمی­کنند. آنها در فعالیتهای سازمان به طور پویا مشارکت داشته و نسبت به برنامه­های سازمان با انگیزه و حساس هستند. مدیران نیز باید بدانند که عواملی در سازمان وجود دارد که بدبینی کارکنان نسبت به تغییرات را کاهش میدهد؛ مانند اعتماد کارکنان به مدیران و مدیریت مشارکتی. در ادامه مقاله به تفسیر بیشتر نتایج پرداخته­ام.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *